Sika® Plastiment® TM-28

PHỤ GIA GIẢM NƯỚC VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

Sika® Plastiment® TM-28 là phụ gia giảm nước và chậm đông kết , được thiết kế đặc biệt cho bê tông đầm lăn (BTĐL)
Sika® Plastiment® TM-28 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 Loại B & D

Đối với bê tông tươi
  • Thời gian bắt đầu đông kết được kéo dài để đủ thời gian cho quá trình đổ và đầm lớp mới lên lớp BTĐL cũ mà không gây ra khe lạnh
  • Giảm vữa kết nối trong bê tông
  • Kéo dài thời gian thi công do đầm lại mà không làm hỏng vật liệu. Sau thời gian đông kết ban đầu, nếu chịu tải nặng có thể tổn hại đến lớp BTĐL vừa mới thủy hóa
  • Tăng hiệu quả của xi măng
  • Giảm tốc độ phát sinh nhiệt ban đầu
Đối với bê tông đã đóng rắn
  • Tăng cường độ cơ học trong mọi điều kiện thời tiết
  • Giảm phát sinh nhiệt và nguy cơ tạo vết nứt
  • Tăng độ đặc chắc của BTĐL