Sikadur®-330

Nhựa Epoxy hai thành phần dùng để thấm chèn

  • Dễ trộn và dễ thi công bằng bay, rulo.
  • Sản phẩm được dùng để trám trét dễ dàng
  • Rất dễ thi công trên bề mặt đứng hoặc trần
  • Kết dính rất tốt trên nhiều loại bề mặt (vật liệu)
  • Tính chất cơ học rất tốt
  • Không có dung môi