SikaGrout® GP

VỮA RÓT GỐC XI MĂNG, BÙ CO NGÓT, BƠM ĐƯỢC, DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THÔNG DỤNG

SikaGrout® GP là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, có thể bơm được, bù co ngót, với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

  • Dễ trộn và thi công
  • Độ chảy lỏng tuyệt hảo
  • Phát triển cường độ nhanh
  • Không độc
  • Không bị ăn mòn
  • Không có sắt và clorua 
  • Có đặc tính bù co ngót
  • Dễ bơm