Sika AnchorFix® S

KEO KHOAN CẤY THÉP THÔNG DỤNG

Sản phẩm keo khoan cấy thép 2 thành phần gốc Styrenated polyester.

  • Đóng rắn nhanh
  • Không võng, kể cả trên phương đứng
  • Đánh giá thử nghiệm neo thép trong bê tông không nứt theo ETA
  • Ít hao hụt.