Khía Cạnh Kinh Tế

Team Work

Sự vững chắc về tài chính và khả năng sinh lời lâu dài đảm bảo rằng Sika vẫn là một đối tác đáng tin cậy và gia tăng giá trị cho tất cả các bên liên quan trong hiện tại và tương lai, và họ đại diện cho nền tảng quan trọng để duy trì vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu và thâm nhập thị trường, từ thiết kế và xây dựng, đến sửa chữa . Bằng cách đánh giá các tác động kinh tế, rủi ro và cơ hội đến từ đầu tư vào tài sản và đổi mới, Sika cố gắng tập trung vào những cơ hội hứa hẹn nhất mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng dưới dạng các giải pháp lâu dài và tạo ra lợi nhuận có lợi cho cổ đông.

Hơn nữa, sức khỏe kinh tế cho phép Sika chia sẻ giá trị được tạo ra với các bên liên quan khác nhau, trở thành một nhà tuyển dụng đáng tin cậy, một cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn, một người đóng thuế có trách nhiệm và một công dân doanh nghiệp tốt, giúp cộng đồng phát triển. Cuối cùng, việc tạo ra giá trị kinh tế đồng thời giúp cải thiện điều kiện kinh tế, môi trường và xã hội của Sika và các bên liên quan, và do đó là một khía cạnh có tầm quan trọng cao.

Khía Cạnh Môi Trường

Sika luôn tập trung vào an toàn, chất lượng, tăng trưởng có trách nhiệm và tạo ra giá trị trong mọi hoạt động kinh doanh. Sika ủy thác trách nhiệm tuân thủ môi trường cho các công ty con đang điều hành. Tất cả đều duy trì một hệ thống quản lý theo ISO 14001, bao gồm tuân thủ pháp luật và cơ chế đảm bảo tuân thủ với các kiểm soát bên trong và bên ngoài.

Khía Cạnh Xã Hội

Social Responsibility

Trách nhiệm với Xã hội

Các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường gắn bó chặt chẽ với nhau, và trách nhiệm xã hội là một thành phần cần thiết của thành công. Ý thức được nghĩa vụ của mình, Sika tích cực tham gia vào các dự án phát triển bền vững và nhân văn, với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế, hoặc trực tiếp tại chỗ. Sự tham gia xã hội của Sika cũng bao gồm sự tài trợ của các tổ chức và sáng kiến ​​trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và thể thao.

Library Project China

Cam kết với Cộng đồng

Sika muốn duy trì cộng đồng địa phương để giúp mọi người tự giúp mình. Các lĩnh vực hoạt động là:

  • các tòa nhà và cơ sở hạ tầng cho các dự án xã hội và sinh thái hoặc
  • giáo dục, tốt nhất là liên quan đến các ngành nghề liên quan đến xây dựng hoặc
  • các dự án nước sinh thái tương quan gián tiếp với lĩnh vực hoạt động chống thấm của Sika

Các mục tiêu chính, trong số các mục tiêu khác, là hỗ trợ cộng đồng phát triển cơ sở hạ tầng cho các dự án xã hội, thúc đẩy đào tạo về các ngành và nghề xây dựng, và cung cấp viện trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai.