SikaBond®-124 Instant Nails

CHẤT KẾT DÍNH ĐA NĂNG CHO XÂY DỰNG

SikaBond®-124 Instant Nails là chất kết dính cứng, 1 thành phần, cường độ cao, bám dính trên các bề mặt vật liệu phổ biến. Sử dụng được cho cả bên trong lẫn bên ngoài có mái che. 

  • Dễ dàng thi công
  • Nhanh chóng phát triển cường độ nhanh sau khi khô mặt
  • Phạm vi bám dính rộng