Lớp lót bitum

BC Bitumen Coating

Sản phẩm dùng để quét lót chống thấm