Gia cường kết cấu (CFRP)

Sản phẩm gia cường kết cấu

Tấm CFRP

Vải / Tấm phủ