Chất quét lót

Sika® Primer-3 N

Chất quét lót cho chất trám khe