Phụ gia cho chất gắn kết đặc biệt

Sikament® NN GB

Sikament® NN GB là phụ gia siêu hoá dẻo chất lượng cao và giảm nước.