Sản xuất tấm thạch cao

Sika còn cung cấp giải pháp cho sản xuất tấm thạch cao sử dụng sản phẩm Sikament® NN-GB làm giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ trong hỗn hợp và giảm năng lượng tiêu thụ trong quá trình lưu hóa nhiệt.