Hệ thống phủ dùng con lăn

Gốc nhựa: Hệ thống phủ dùng con lăn

Sản phẩm sàn gốc nhựa

Lớp lót

Lớp phủ epoxy có thể dùng nước pha loãng

Lớp ngăn ẩm