Phụ gia siêu hóa dẻo

Sikament® NN

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® NN-20

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

SikaPlast®-215

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-8200

Sika® ViscoCrete®-3000

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® Viscocrete® 3000-10

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-3000-20 M

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-3153

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-8100

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-8700 M

Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-151

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông