Phụ gia siêu hoá dẻo

Sikament®-2000 AT

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Sikament® RMC

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament®-2000 AT (N)

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Sikament® MP-H

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® R4

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® R-4 N

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament®-294

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® MR-1

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước trung bình cho bê tông

Sikament® NN-20

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

SikaPlast®-257

Phụ gia giảm nước mức độ trung bình

SikaPlast®-257 M

SikaPlast® -257M là polyme thế hệ thứ 3 có tính năng siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông có độ mềm dẻo, dễ thi công

SikaPlast®-204

Phụ gia siêu hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc PCE cho bê tông

SikaPlast®-224

Phụ gia siêu hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc PCE cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-3000

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-3153

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sika® ViscoCrete®-3000-20 M

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-2670

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete® TP Flow

Phụ gia giảm nước cực cao và kéo dài ninh kết cho bê tông

SikaPlast®-151 V

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

SikaPlast®-152

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

SikaPlast®-204 H

Phụ gia siêu hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc PCE cho bê tông