BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY SIKA VIỆT NAM

Tên   Chức vụ   Email  
Jacobo Polaino Tổng Giám Đốc
email
Lennie Del Rosario Giám đốc Tài Chính & Hành Chính
email
Trương Thị Xuân Mai Trưởng Chi nhánh Miền Nam email
Trần Thanh Mẫn Trưởng Chi nhánh Miền Trung
email
Lương Mỹ Lan
Giám Đốc Vận Hành
email
Dương Thúy Hằng
Trưởng Phòng Nhân Sự email
Trần Ngọc Đỉnh
Giám Đốc Kỹ Thuật email
Lê Vũ Bằng
Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án Trọng Điểm email
Alan Bromwich Giám Đốc Thị Trường Mục Tiêu Bê Tông
email

TRƯỞNG CÁC NHÓM THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Lĩnh vực   Tên    Chức vụ
 
Email  
Bê tông Alan Bromwich
Giám Đốc Thị Trường Mục Tiêu Bê Tông email
Sửa chữa & bảo dưỡng bê tông
Trần Ngọc Đỉnh
Trưởng Phòng Hệ Thống Xây Dựng Sửa chữa
email
Công Nghiệp, Trám Khe & Kết Dính Nguyễn Quang Vũ
Trưởng Phòng Kỹ thuật Công Nghiệp, Trám Khe & Kết Dính email
Sàn mái & Chống thấm Nguyễn Công Hùng Trưởng Phòng Kỹ thuật hệ thống Sàn mái & Chống thấm
email
Phủ sàn Gideon Ryan Frianeza Trưởng Phòng Kỹ thuật hệ thống phủ sàn email

 

KÊNH PHÂN PHỐI

Tên
Chức vụ
Email
Nguyễn Đức Thiện
Trưởng Ban Kênh Phân Phối Toàn Quốc email