Giới hạn truy cập
Những thông tin có trên trang web này (" trang web") không được sử dụng trong phạm vi bất kỳ quốc gia hoặc thẩm quyền hoặc bởi bất cứ người nào mà việc sử dụng đó sẽ cấu thành một sự vi phạm pháp luật. Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn không có đủ quyền để truy cập hay sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang Web này.
Điều khoản sử dụng
Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện cẩn thận ("Điều khoản sử dụng") khi chúng  áp dụng cho việc  truy cập của bạn và / hoặc sử dụng trang web này. Khi truy cập trang web này và bất kỳ trang nào trong đó, bạn xác nhận bạn hiểu biết về các Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng, vui lòng không truy cập hay sử dụng trang web này. Những Điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.
Trang web này thuộc sở hữu và điều hành bởi công ty Sika Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”), một công 100% vốn của Thụy Sĩ.  Luật pháp Việt Nam quản lý  trang web này và các Điều khoản sử dụng.
1. Miễn trừ
Các tài liệu và thông tin trên trang Web này được cung cấp "như là" và không có sự đảm bảo nào, dù là biểu hiện hay ngụ ý. Tất cả các bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn, các đảm bảo ngụ ý về khả năng bán và thích hợp cho một mục đích cụ thể được miễn trừ. Không có đại diện hoặc đảm bảo nào được thực hiện liên quan đến nội dung, chức năng, liên kết, hoặc liên lạc, kể cả không có đại diện hoặc bảo đảm khi có các nhược điểm hoặc sai sót hoặc chỉnh sửa trong đó, phương tiện liên lạc, truyền đạt bị gián đoạn hoặc bị chặn hoặc mất dữ liệu, hoặc không có vi rút hoặc các thành phần gây hại khác .
Trong trường hợp Công ty , công ty con hoặc chi nhánh của nó, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào cho bất kỳ chi phí hoặc bồi thường thiệt hại, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt ngẫu nhiên, hoặc phát sinh hoặc truy cập hoặc sử dụng, hoặc không có khả năng để truy cập hay sử dụng, trang web này hoặc bất kỳ chức năng hoặc tính năng của nó, bao gồm kết nối với bất kỳ trình duyệt hoặc tải xuống bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hoặc tài liệu khác có thể truy cập thông qua trang web này hoặc trang web bất kỳ liên kết hoặc liên kết vào trang web này.
Trách nhiệm của người sử dụng của trang web này là đánh giá bất kỳ ý kiến, dịch vụ hoặc thông tin khác được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ, độ tin cậy và hữu ích. Mọi thông tin cung cấp trên trang Web này theo điều kiện và sự hiểu biết , nó không được dịch ra hoặc dựa vào như dựa trên pháp luật, kế toán, thuế, tài chính, đầu tư hoặc tư vấn chuyên môn khác, hoặc là tư vấn về các sự kiện hoặc những vấn đề cụ thể. Theo đó, không có bất cứ một trách nhiệm pháp lý nào được giả định cho việc sử dụng hoặc lạm dụng các thông tin như vậy. Người sử dụng trang web này nên tham khảo ý kiến các cố vấn chuyên nghiệp của họ căn cứ vào hoàn cảnh cá nhân của họ
2. Không chào bán
Không có gì trên trang Web này được hiểu như một lời chào mời, đề nghị, tư vấn, khuyến nghị, hoặc dịch vụ nào khác để đạt được hoặc vứt bỏ đầu tư hoặc để tham gia vào đầu tư khác hoặc giao dịch.
3. Sở hữu trí tuệ
Không kể các điều đã nêu, tất cả các thông tin, văn bản, hình ảnh đồ họa, tính năng hoặc chức năng, và cách thiết kế (bao gồm cả "cảm thấy và nhìn") có trong các trang web này là tài sản độc quyền của công ty và không được sao chép hoặc phân phối, toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý của công ty bằng văn bản.
Tuy nhiên, bạn có thể tải về hay in bất kỳ trang nào từ trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân , không mang tính thương mại, với điều kiện là bạn không bỏ đi bất kỳ thông báo bản quyền nào.
4. Liên kết
Các đường liên kết từ trang web này sang trang web khác cung cấp các thông tin và thuận tiện cho người dùng.
Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ trang web được liên kết từ trang web này (trang web hoặc bất kỳ liên kết vào trang web này), bao gồm các nội dung và hoạt động của nó. Công ty không xem xét hoặc theo dõi các liên kết như vậy. Một số trang web có thể  ở bên ngoài quốc gia của bạn và có thể tuân theo người điều chỉnh và quy tắc khác nhau .
Một liên kết từ trang web này đến một trang web (hoặc một liên kết từ trang web khác đến trang web này) không cấu thành một sự chuyển đến, chứng thực, chấp thuận, quảng cáo, cung cấp hoặc chào mời đối với trang web đó, nội dung của nó, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ quảng cáo hay phân phối thông qua trang web đó. Công ty tin rằng các liên kết  mà nó cung cấp đến các trang web  truy cập công cộng khác, các trang web, nhóm tin, và các nguồn khác là hợp pháp và phù hợp phong tục thông thường , kỳ vọng của những người sử dụng Internet.
Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty,  không có người nào và không có trang web  để tạo một liên kết đến trang web này, cho dù vào trang chủ của nó hoặc vào bất kỳ trang nội bộ.
5. Chính sách bảo mật
Công ty sẽ đưa ra biện pháp phòng ngừa hợp lý  để giữ tất cả các thông tin thu được từ khách truy cập trực tuyến để chống truy cập trái phép, sử dụng và đánh giá  định kỳ các biện pháp bảo mật của nó.
Đừng gửi bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền tới Công ty thông qua trang web. Một mối quan hệ bí mật không được tạo ra giữa bạn và công ty bằng cách truyền tải thông tin cho công ty. Bất kỳ thông tin công ty nhận được thông qua các trang web, khác với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, được coi là không bảo mật. Thông tin nhận dạng cá nhân được sử dụng bởi công ty chỉ để xử lý một yêu cầu thông tin của bạn hoặc để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truyền thông tin cho công ty thông qua các trang web hoặc bất kỳ phương tiện điện tử khác, bạn cấp cho công ty giấy phép không thể thu hồi , không bị giới hạn để sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, sửa đổi, phân phối và thực hiện các thông tin như vậy. Công ty có quyền sử dụng các thông tin, bao gồm bất kỳ bí quyết, kỹ thuật hoặc ý tưởng có trong đó miễn phí với bất kỳ mục đích gì.
6. Giám sát
Công ty không bắt buộc phải giám sát bất kỳ sự đệ trình hoặc truyền đi hoặc thông qua trang web này hoặc trang web nào để trang web này liên kết hoặc liên kết vào trang web này. Tuy nhiên, Công ty có quyền giám sát như nhau, bao gồm cả các phòng chat hoặc tính năng trang web tương tự. Bạn thừa nhận rằng không bắt buộc đính kèm các thông tin như vậy và  bằng cách cung cấp hoặc chuyển thông tin như vậy, không bí mật, ngụ ý giao kèo hoặc là tạo ra mối quan hệ khác giữa bạn và công ty.
7. Ứng xử của người dùng
Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ một phần của trang Web này, bạn có thể không: gửi thông báo hoặc truyền tải thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin làm người khác khó chịu, bao gồm nhưng không giới hạn sự chuyển giao hoặc khuyến khích các hành vi phạm tội, thúc đẩy trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp quốc gia hoặc quốc tế ; đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc phần mềm có chứa vi rút, sâu, ngựa gỗ thành Troa hay các thành phần độc hại; cản trở chức năng của trang web này hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất cứ một người dùng nào khác sử dụng trang web này; đăng bài, xuất bản, truyền, nhân bản, phân phối hay khai thác bất cứ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác thu được qua trang Web này cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của công ty.
Cẩn thận
Bất kỳ nỗ lực của người nào làm thiệt hại trang Web này hoặc ngầm ngầm phá hoại hoạt động của nó có thể là một hành vi vi phạm pháp luật hình sự hoặc dân sự. Công ty có quyền tìm  thiệt hại từ người như vậy để thực hiện đầy đủ quy định của  pháp luật.
8. Luật áp dụng và Thẩm quyền, Hạn chế pháp lý địa phương, Cập nhật, Cái khác
Trang web này và các Điều khoản sử dụng được hiểu, thi hành và thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam mà không cần tham khảo đến các nguyên tắc của xung đột pháp luật.
Công ty không đại diện cho bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc các tính năng/chức năng có phù hợp để sử dụng trong bất kỳ thẩm quyền nào khác. Trang web không được chuyển trực tiếp tới bất kỳ người nào ở bất kỳ nơi thẩm quyền (bởi quốc tịch của từng người, cư trú, quyền công dân hay cách khác) hoặc các ấn phẩm có sẵn của các trang web và nội dung của nó là mâu thuẫn với luật địa phương hoặc quy định. Người đối với người trong số họ hạn chế hoặc cấm áp dụng không được truy cập hay sử dụng trang web này. Khi truy cập hay sử dụng trang web này bạn làm như vậy vào sáng kiến của chính bạn và chỉ có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương và áp dụng quy định.
Cập nhật và sửa đổi các điều khoản sử dụng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Hãy chắc chắn kiểm tra các Điều khoản sử dụng mỗi khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng trang web này.

Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2010