Địa chỉ
Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Đường số 10, KCN Nhơn Trạch I
Nhơn Trạch, Đồng nai, Việt nam
Tel: +84 61 3560 700
Fax: +84 61 3560 699

Có sử dụng
Nội dung của Tập đoàn Sika