Vữa rót

Vữa Rót

Các loại vữa được thiết kế phù hợp cho nhiều loại ứng dụng như: lắp đặt bệ máy, lấp đầy các khoảng trống, bảo dưỡng đường xá (lắp đặt miệng cống, lát gạch, lát đá lề đường , …), vữa rót cáp ứng suất trước, lắp đặt đường ray, …

Sản phẩm dành cho vữa rót

Vữa rót gốc xi măng

Vữa rót gốc xi măng cường độ sớm,cao

Vữa rót gốc xi măng thông thường

Vữa rót gốc Epoxy

Vữa rót gốc epoxy