Phụ gia siêu hoá dẻo

Sikament® R4

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament®-2000 AT

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Sikament® RMC

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament®-2000 AT (N)

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Sikament® MP-H

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® R-4 N

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® NN-20

Sikament® NN-20 là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hoá dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cuối cùng cao.
Sikament® NN-20 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 Loại F.

SikaPlast®-257

Phụ gia giảm nước mức độ trung bình

SikaPlast®-257 M

SikaPlast® -257M là polyme thế hệ thứ 3 có tính năng siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông có độ mềm dẻo, dễ thi công

Sika® ViscoCrete®-3000

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-3000-20 M

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete®-2670

Phụ gia giảm nước cao cấp

Sika® ViscoCrete® TP Flow

Phụ gia giảm nước cực cao và kéo dài ninh kết cho bê tông